Speerpunten

In het schooljaar 2016-2017 zijn we verder gegaan met het uitrollen van de voornemens die in 2015 in ons schoolplan waren verwoord. De volgende zaken stonden daarbij vooral in het voetlicht:

Engels

Wij vinden het, net als ouders, belangrijk dat de kinderen bij het verlaten van onze school een goede basis hebben als het gaat om de kennis van de Engelse taal. Jaarlijks proberen we die basis daarom te verbeteren, zodat de doorstroming naar het voortgezet onderwijs ook op dit terrein goed verloopt. Omdat het daarbij van belang is dat onze eigen vaardigheden in het Engels op peil zijn, volgen we jaarlijks scholing. In 2016 deden we dit opnieuw gezamenlijk met collega’s van de andere VCOHW-scholen. Daarnaast zijn er andere contacten met de collega-scholen om elkaar in dit proces te ondersteunen. De Cito-toets Me2 die in groep 7 en 8 afgenomen wordt, geeft ons enig inzicht in de vorderingen op het gebied van Engels.

Wondering the World

In 2016 zijn we verder gegaan met het invoeren van ‘Wondering the World’, de nieuwe methode voor natuuronderwijs. Sinds de zomervakantie 2017 wordt deze methode gebruikt in de groepen 3 t/m 7.

KIJK!

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de invoering van een nieuw observatiesysteem (KIJK!) in de kleutergroepen. Hiermee hopen we de ontwikkeling en de vorderingen van onze jongste kinderen goed in beeld te krijgen en te houden.

Oudercommunicatie

Het verbeteren van de oudercommunicatie is één van onze doelen. Om te weten te komen of we hierin slagen hebben we in november 2016 een verkorte enquête onder de ouders uitgezet. Hieruit blijkt dat we op de goede weg zijn en duidelijk vorderingen maken. De contacten met het ouderpanel helpen ons hierbij aanmerkelijk. In de schoolkrant van december 2016 hebben we een korte samenvatting van onze bevindingen vermeld.

Seksuele vorming

De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ heeft sinds het nieuwe schooljaar 2016-2017 een vaste plek in ons lesprogramma. De ouders zijn op de hoogte gebracht over de onderwerpen die per groep besproken worden. We merken dat school en ouders zich op dit punt duidelijk versterken.

De Wereld in Getallen

In groep 3 zijn we begonnen met de invoering van een nieuwe versie van onze rekenmethode (De Wereld in Getallen). In de komende jaren zullen we deze stapsgewijze in de andere groepen gaan gebruiken.

No apologies

Na de positieve ervaringen van voorgaande jaren wordt er ook dit jaar in groep 8 gedurende twee dagen aandacht besteed aan vaardigheden en invloeden die van toenemend belang zijn in het leven van kinderen die op het punt staan naar het voortgezet onderwijs te gaan. In verschillende modules wordt tijdens zulke lessen met hen nagedacht over thema’s als zelfbeeld, vriendschappen, mediagebruik, risicogedrag en seksualiteit.

614