Algemeen

Klassikaal onderwijs en differentiatie

In alle groepen wordt klassikaal onderwijs gegeven. Tegelijk houdt de leerkracht rekening met de behoeften en draagkracht van de leerlingen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij rekenen gedifferentieerd in drie groepen: minimum, basis en extra. De hoeveelheid werk en het niveau worden afgestemd op de behoeften van het kind.  

 

Meerbegaafdheid en pluslessen

Kinderen die naast het reguliere onderwijs in de groep gebaat zijn bij meer uitdaging, kunnen in aanmerking komen voor pluslessen rekenen en/of taal. Deze lessen worden een keer per week groepsdoorbrekend gegeven.

Daarnaast zijn er binnen de VCOHW Zorgklas Plus groepen voor midden- en bovenbouw. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen die door of naast hun meerbegaafdheid moeite hebben met bepaalde vaardigheden.

In overleg met de ouders en de coördinator hoogbegaafdheid van de VCOHW wordt besloten voor welke extra begeleiding een kind in aanmerking komt.  

 

Engels

Vanaf groep 1 komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal met behulp van de methode ‘My name is Tom’. De leerlijn Engels loopt vanaf groep 1 door tot en met groep 8. Het zo jong mogelijk beginnen met een vreemde taal zorgt ervoor dat kinderen die taal beter beheersen. De kinderen beleven veel plezier aan het op een speelse wijze bezig zijn met de Engelse taal. Naast genoemde methode wordt in de groepen 6 t/m 8 gewerkt met het online programma Holmwood’s.

 

Sociale vaardigheden

Om de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken, werken we met de methode ‘Bomjeda’ (Beter Omgaan Met Jezelf En De Ander). Daarnaast worden lessen ingezet vanuit 'Grip op de groep' en gebruiken we materiaal van de stichting ‘Voorkom Pesten’.
 
Sommige kinderen zijn gebaat bij het oefenen van sociale vaardigheden in een kleine groep onder leiding van een deskundige. Het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen heeft hiervoor diverse trainingen ontwikkeld. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Jeugdteam.

Juf Van Randwijk geeft individuele trainingen a.d.h.v. de methode ‘Handleiding voor jezelf’. Dit is een methode voor psycho-educatie en bedoeld voor kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Psycho-educatie is gericht op het ontwikkelen van het zelfbeeld, het inzicht geven in de dagelijkse gebeurtenissen, het leren zien van het eigen aandeel hierin, het zoeken naar oplossingen voor het probleem, het aanleren van nieuwe denkstrategieën en het geven van hulp bij het concreet uitvoeren van de gekozen oplossing.

De training wordt onder schooltijd gegeven en er zijn geen kosten aan verbonden.   

 

Seksuele vorming

In alle groepen wordt gewerkt aan seksuele vorming met behulp van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Met deze methode willen we onze leerlingen weerbaar maken en ondersteunen we de ouders bij dit deel van de opvoeding.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

529